top of page

IFI

Book by Caori Covayashi, Music by Scott Alan

AOYAMA THEATRE, TOKYO

Director CAORI COVAYASHI

Choreographer TIM JACKSON

Assistant Director KANAKO MORITA

Producer UMEDA ARTS

 

Cast

Tom Ranjyu

Takuya Kurokawa

Park Jung Min

Rasta Thomas

Tomohiko Tsujimoto

Alexei Geronimo

Ryan Carlson

Storyboard P

Yosuke Sato

Mikako

Tamami Imaeda

Nami

Hiromi

Yasushi Hashida

Keiichi Sekikawa

bottom of page